Elevens arbete i Lingus

Det är väl dokumenterat att Lingus upplevs som stimulerande inte bara vid kort användning utan framför allt vid lång och intensiv användning. Lingus är inget påträngande program med effekter för att skapa intresse utan framhäver övningsmaterialet bestående av ljud, bilder och text.
Lingus innehåller övningstyper för träning av uttal, hörförståelse, läsförståelse, faktakunskap, stavning, grammatik osv.

Uttalsträning
Att kunna använda datorn vid uttalsträning är mycket viktigt. Vid uttalsträning fungerar Lingus som en avancerad bandspelare där eleven kan lyssna på hela stycken, enstaka rader och enstaka ord. Eleven kan själv spela in sitt uttal på datorns hårddisk och göra jämförelser.

Uttalsträning i Lingus. Bilden visar att Linguascope startats för att ge möjlighet att jämföra sitt egen ljud (den röda kurvan) med det förinspelade ljudet (den blå kurvan).

Bilden kommer från Un air de la vie française (Ekelunds förlag)

Linguascope är en tilläggsmodul till Lingus som ger eleven möjlighet att själv arbeta med sitt uttal på flera olika sätt. Följande funktioner finns (för både elevens eget uttal och för det förinspelade ljudet): 

Sonoscope är en ny utbyggnadsmodul som kan analysera elevens uttal för att kunna påvisa om uttalet av vokalljud är korrekt. Läs mer.

Andra typer av övningar.
I Lingus finns ett antal olika typer av övningar som möjliggör träning av olika färdigheter. Diktamensövningar, lucktexter, ordföljdsövningar, bildövningar, flervalstest och två olika typer av dra-och-släppövningar finns att tillgå. Dessa grundtyper kan varieras på många sätt för att uppnå variationsrikedom och optimal inlärningseffekt.

I en diktamensövning kan du lyssna till hela texten, radvis eller i vissa fall till enstaka ord. Sedan skall du skriva in texten. Datorn kontrollerar och hjälper till.

Bilden tagen ut Technical English från Studentlitteratur