Sonoscope

Sonsocope är en modul för analys av enskilda ljud, i första hand för vokalljud. Till skillnad från Linguascope har man här möjlighet att göra analysen direkt medan man talar. Sonoscope har tre olika moder eller körsätt, Grundbegrepp, Igenkänning av ljud och Avancerad analys.

Gemensamma funktioner

Oberoende av vilket körsätt du använder så finns alltid ett fönster överst som visar det förinspelade ljudets styrka över tiden som en graf. Om den övande gjort en egen inspelning finns motsvarande presentation som en röd spegelvänd graf i samma diagram. För att lyssna på dessa ljud finns en blå respektive röd högtalare nere till vänster. Där finns också en mikrofonsymbol, som  används för att spela in eget ljud. Du kan genom att markera med musen välja ut en viss del av dessa inspelade ljud för uppspelning. Du använder vänster musknapp för att markera en del av den blå kurvan och höger musknapp för den röda kurvan.

1: Grundbegrepp. Topp

Här har du möjlighet att lära känna begrepp som tonhöjd och ljudstyrka.

Den svarta bollens läge beror på tonhöjden, dess storlek beror på ljudstyrkan. Du kan analysera det förinspelade ljudet (hämtat från Lingus-övningen) eller ditt eget inspelade ljud. Bollens egenskaper ändras medan ljudet spelas upp. Du kan också lyssna på och analysera några standardljud, som alltid finns till hands för att demonstrera funktionen. Två exempel hämtade från musiken finns inlagda, ett accord i C-dur och ett crescendo (tilltagande ljudstyrka).

Du kan också med hjälp av mikrofonknappen till höger öppna en kanal direkt från mikrofonen in i analysatorn utan att gå omvägen via inspelning av en ljudfil. Bollen reagerar alltså direkt på dina ändringar i ljudet.

Skalan är direkt kalibrerad i musikens toner med 12 halva tonsteg per oktav. Om du vill koncentrera dig på tonhöjden kan du koppla ifrån ljudstyrkeinformationen.

Det lilla diagrammet till höger visar den låga delen av frekvensspektrum (ändras i realtid).

Denna del av Sonoscope är förutom i språkträning lämplig för musikutbildning, både vid sångträning och vid spelning av instrument. Den kan dessutom vara mycket intressant för hörselskadade som vill öva sig att styra sin röst bättre.

2: Igenkänning av ljud. Topp

Sonoscope känner igen ljud genom att låta ett så kallat neuralt nätverk klassificera frekvensinnehållet i ljudsignalerna.

Vid igenkänning av (svenska) vokalljud arbetar vi med 11 olika ljud, A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö samt de Ä och Ö som vi använder framför R. Vi kan lyssna på ett exempel på ljudet genom att klicka på högtalarsymbolen till vänster. Ljudet vi lyssnar till analyseras samtidigt och indikatorn visar likheten med de ljud som använts som referenser vid upplärningen av det neurala nätverket. I bilden visas ett A-ljud.

Liksom vid övning på Grundbelopp ovan kan du analysera förinspelat ljud eller ditt eget inspelade ljud.

Du kan också med hjälp av mikrofonsymbolen till höger öppna en kanal direkt från mikrofonen in i analysatorn utan att gå omvägen via inspelning av en ljudfil.

Om du vill öva på några speciella vokaler eller vokalkombinationer, till exempel I-E-Y, kan du ta bort de övriga.

Om du väljer att öva på skillnaden mellan två vokaler så får du en ny indikator som rör sig åt vänster eller höger beroende på vilket ljud som känns igen.

3: Avancerad analys. Topp

I denna mod visas frekvensspektrums variation över tiden för det förinspelade ljudet och för elevens inspelning. Skuggningarna visar formanternas läge. Det förinspelade (blå) grafen visar ordet Sjuk. Den undre röda grafen visar vokalerna U och O viskade. Diagrammet till höger visas spektrum för ett viskat respektive normaluttalat U-ljud.

Fonetiker/fonetikstuderande och talpedagoger är tänkbara användare av denna del av Sonoscope.

Topp