Nyhetsnotiser

Nyhetsbrev om Lingus skickas ut till intresserade c:a fyra gånger per år.

Sätt upp dig på listan!

Nyhetsbrev 2004-02-16 

 

Visning vid Stockhoms universitet Topp

Den 25 mars är det en visning på Stockholms universitet. Camilla Bardel (italienska), Karl-Anders Arvidsson (franska) och Roland Burman (svenska-2) berättat om hur de använder Lingus i sin undervisning. Visningen riktar sig i första han till de olika institutionerna vid universitetet men det finns också möjlighet för utomstående framför allt inom universitet och högskola att "haka på".

Anmäl dig.

Läs mer.

Aktiviteter vid Stockholms gymnasier Topp

Stockholm gymnasier fick för ett antal år sedan tillgång till Lingus. Användningen kom igång bra vid några gymnasier inom svenska-2 men för övriga språk blev användningen mycket begränsad. Nu görs ett försök från Stockholms DPC att genom en visning vid Universitetet den 24 mars och en kurs den 25 mars informera om denna outnyttjade resurs och väcka intresset att använda den till liv.

Läs mer.

Nya läromedel Topp

Nya läromedel i Norska som andraspråk

Forlaget Fag og Kultur har med Lingusproduktionerna Klar for Norge 1-4 haft stora framgångar. I slutet av förra året släpptes en ny produkt, "Ny i Norge" som redan rönt stor uppskattning, Produktionen av "Godt sagt" går nu in i sitt slutskede. Besluta har nu fattats om att även producera Lingusövningar till "Dørene åpnes" Detta betyder att sammanlagt kommer att finnas sju läromedel i Norska.

Läs mer.

Franska uttalsövningar

Karl-Anders Arvidsson utvecklade detta materialet för distanskurser i franska för universitetet men det har nu kompletterats med många nya övningar. Skivan är nu färdig. Några andra universitet har redan bestämt sig för detta läromedel.

Läs mer.

Nya funktioner i Lingus Topp

Förbättrad hjälpfunktion.

 I det tidigare systemet kunde man i vissa fönster (exempelvis i Linguascope och i författardelen) få information om hur man skulle arbeta.  Detta fönster måste dock stängas innan man kunde göra något i arbetsfönstret. I den nya versionen kan informationen ligga kvar medan man arbetar. Om man klickar sig vidare i Lingus och öppnar nya fönster så ändras texten i hjälprutan så att informationen hela tiden är relevant.

Nya hjälptexter

har tagits fram för resultatuppföljningsdelen som tidigare saknat sådana. Ytterligare kompletteringar kommer.
 

Nya möjligheter att använda extraknapparna.

Spela upp ljud, kombinera med Karaokefunktion, starta externa program mm
 

Upp till tre ljudpaneler

 i diktamen/uttalsövningar

En ny typ av flytta-övning

Att göra flytta-övningar där man skall lägga in ord på rätt plats i en text har varit möjligt att göra men det har varit tidsödande och känsligt för ändringar i skärmupplösningen. En ny typ av övning är en specialvariant av Luckövningen, där du skriver in all text som huvudtext, markerar luckorna med asterisket och kryssar för att du vill ha en "Lucktext med flytt". Den är mycket lätt att göra och fungerar bra oberoende av skärmupplösning.

Nya sätt att köpa Lingus Topp

På grund av skolorna ekonomiska situation har vi beslutat oss för att sänka tröskeln för att anskaffa och börja arbeta med Lingus. Vi gör detta på två sätt. Det ena kan vi kalla hyrköp, dvs du delar upp betalningen på tre år och äger därefter programmet. Det andra är att hyra årsvis beroende på hur behovet ändrar sig.

Läs mer.

Nyhetsbrev 2003-09-22 

 

Öppet hus i Härnösand:Topp

Hans Åhl har mycket framgångsrikt använt IT och Lingus i sin intensivutbildning av utbytesstudenter (ILPC). Under vecka 47 kommer vi att få möjlighet att besöka honom och hans kolleger vid Mitthögskolan och se hur de arbetar. Vi hoppas också få möjlighet att träffa några av de studenter som gick kursen i augusti och höra vilken nytta de haft av den. Vi återkommer med program och mer information inom någon vecka. Under tiden kan ni titta på kursens hemsida http://www.hum.mh.se/ilpc2003

 

Nya funktioner i Lingus Topp

Vid träffen i Härnösand kommer vi också att kunna se några nya funktioner som byggts in i Lingus under senare tid. Dessa omfattar

Stöd för rörliga bilder.

En mediaspelare kompatibel med Windows Media Player har byggts in i Lingus så att rörliga bilder av de flesta format nu kan integreras i Lingusövningar. De kan endera fungera som självständiga element i övningen eller knytas till huvudtexten och synkroniseras med denna på samma sätt som ljudfiler görs. Det kan finnas många användningar för detta, exempelvis för att visa munrörelser, gester och kroppsspråk eller för att markera takten.

Stöd för unicode-text exempelvis kyrilliska tecken

Lingus hade tidigare stöd för detta, men med nya versioner av Windows och Lingus föll denna funktion bort. Den har nu återställts.

Karaoke-funktion i uttalsövningar

Med karaoke-funktion menar vi här att medan man lyssnar på en lång text så framhävs den del av texten som just sägs. Man kan välja mellan att framhäva texten radvis eller ordvis. Funktionen är naturligtvis inte bara användbar för musik.

Ny typ av klickövning

Det finns nu möjlighet att göra övningar där uppgiften är att höra eller läsa en fråga och att svara genom att klicka på en bild eller en del av en bild.

 

Läs mer

Nyhetsbrev 2003-05-20 

 

Allmänt:Topp

Lingus fortsätter att befästa sin ställning som ett flexibelt system för datorstöd i språkinlärningen. Speciellt glädjande är att notera att användningen i distansutbildningen är på väg att ta fart på allvar. Produktutvecklingen fortsätter att vara intensiv.

Bland annat i samband med ProsIT-projektet och Fyris-projektet har en förbättrad kontakt mellan olika Lingusanvändare kommit till stånd.  Det finns ett stort intresse att ta vara på andras erfarenheter av hur man på olika sätt kan integrera Lingus i olika pedagogiska sammanhang och med olika tekniska förutsättningar.

Fyrisprojektet - ett EU-stött uttalsprojekt med Lingus i en central roll Topp

Undervisningen i svenska – kort beskrivning / Roland Burman  

Läs mer

Undervisningen i svenska vid Projekt Fyris har sitt fokus på det talade språket, med särskild betoning på prosodi och uttal. Vi arbetar med att bygga upp ett fungerande vardagsspråk för arbetsplatsen, fritiden och samhällslivet. Vi utgår från vanliga, funktionella vardagsfraser och -uttryck i arbete och samhällsliv och arbetar hela tiden med att få ett så perfekt uttal som möjligt.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel för deltagarna. Vi använder ett urval av moderna språkträningsprogram med bild, ljud och text. Verktyget Lingus fungerar som ett viktigt hjälpmedel för att specialutforma interaktiva övningar med bild, ljud och text. Övningarna i Lingus anknyter direkt till deltagarnas vardag på projektet, praktikplatser, studiebesök m.m. och ger goda möjligheter att ytterligare befästa uttalet. Datorövningarna, liksom det språkliga innehållet i undervisningen i övrigt, tar sin utgångspunkt i deltagarnas behov och bygger på deras aktiva medverkan.  

Vid projektet hölls ett Öppet hus och Lingusseminarium den 19/3. Visningen blev fulltecknad. Förutom Roland Burman, som är ansvarig för språkträningen i projektet, hade flera ledande Lingusanvändare ställt upp och berättade om sina metoder och erfarenheter. Dagen blev mycket uppskattad.

ProsIT - ett regionalt projekt med stort nationellt intresse Topp

ProsIT http://www.bth.se/prosit startades i november 2000 av initiativtagaren Magdalena Urbanska och finansieras av Integrationsverket och Europeiska Socialfonden (ESF) Växtkraft Mål 3. Projektet anordnas och genomförs av Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Under våren 2002 beslöts om att satsa på Lingus i projektet. Detta gav under hösten  utdelning i form av ny entusiasm från såväl lärare som elever. Lingus är i dag installerat på fyra skolor i Bromölla/Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Eleverna har även kunnat kunna arbeta hemifrån med Lingus via Internet.

På initiativ av ProsIT har vi bestämt oss för att utveckla vissa funktioner ytterligare, framför allt funktioner för portfolio-metodik, se nästa punkt. 

ProsIT-projektet höll sin slutkonferens den 10:e april. Betydelsen av Lingus vid uttalsträningen manifesterades tydligt. Konferensen kan ses som ett avgörande steg mot att ge Lingus ett allmänt erkännande som ett effektivt redskap för professionella utbildare.

Utbildning i franska vid Luleå tekniska universitet - Öppet hus

I samband med årets LMS-dagar i Luleå hölls ett seminarium där tekniska universitetet berättade om sitt projekt, där datorstöd för två kurser i franska producerats i Lingus. Även Karl-Anders Arvidsson Borås högskola och Camilla Bardel Stockholms Universitet berättade om sina erfarenheter/planer beträffande användningen av Lingus i distansutbildningen. Förutom berörda högskolor deltog framför allt lärare från övre Norrland intresserade av distansutbildning.

Läs mer

Distansutbildning i italienska Topp

Stockholms universitet producerar för närvarande med hjälp av Lingus material för en distanskurs i Italienska. 

Nya läromedel Topp

Hör grammatiken

Folkuniversitetets förlag och författaren Roland Burman är i full gång med produktionen av detta mycket spännande läromedel, som utvecklats och testats i ständig kontakt med eleverna, vid komvux i Enköping, Eddaskolan i Uppsala och i Fyrisprojektet
 

 

Från Nyhetsbrev 2002-10-18 

 

Mitthögskolan Distanskurs Svenska för utländska akademiker 20p Topp

Eleverna har sedan en tid arbetat med Lingus i datasalen (Lingoteket) på högskolan men kommer att arbeta hemifrån med hjälp av NetLing.

Hans Åhl, kursledare skriver:

Distansgruppen - 22 högmotiverade akademiker - har verkligen tjatat om att få testa Lingus från hemmet. Vid inneveckorna stannar de efter en hel dag med lektioner och jobbar flera timmar med Lingus.

Läs om projektet i Sundsvalls Tidning http://www.st.nu/arbete/index.php?task=view&id=242290

Lingus får funktioner för portfolio-metodik och kommunikation elev-lärare Topp

För att stödja portfolio-metodiken håller ett nytt verktyg i Lingus på att utvecklas. Den innebär att en elev på ett enkelt sätt kan spara undan ljud (förinspelade och egna), texter, övningar , statistik och egna noteringar i en egen mapp. Genom det lokala nätverket kan han komma åt sin mapp i skolan, via Internet kan han nå den även hemifrån.

I samband med detta integrerar vi även en mycket lättanvänd epost-funktion mellan elev och lärare.

Hör grammatiken - Nytt läromedel i svenska som andraspråk Topp

Roland Burman som producerade Svenskt Uttal -Vokaler och konsonanter är nu i slutfasen av produktionen av ett läromedel i SFI/Svenska 2 med namnet Hör grammatiken. Detta mycket spännande material kommer liksom Svenskt Uttal att ges ut av Folkuniversitetets förlag i Lund.

Från nyhetsbrev 2002-06-28 

 

ITiS-projekt med Lingus genomfört vid Edda-skolan Topp

 

Ett lärarlag vid Eddaskolan har genomfört ett projekt med att integrera Lingus i utbildningen i Svenska för invandrare med gott resultat. Deras slutrapport innehåller många intressanta synpunkter och tips både för andra användare och för oss som utvecklar verktyget. Ett citat ur deras slutrapport:

"Elevernas egen vardag och verklighet kan, tack vare vårt nya redskap Lingus, speglas i innehållet i undervisningen. Detta har varit mycket uppskattat och bemötts med glatt höjda ögonbryn av eleverna. De kände igen momenten i övningarna från lektionerna de tidigare deltagit i. De lärde sig nya färdigheter som att spela in sig själva under arbetet och lyssna och jämföra med den inspelade ”svenska” rösten. De fick repetera så länge de önskade. 

Många av våra elever har ringa skolerfarenhet och en svag förankring i såväl samhället i stort som i den egna sfären där t.ex. skola och närsamhälle självklart ska ingå. Tyvärr är denna ”egna sfär” för många i själva verket praktiskt taget begränsad till den egna bostaden. Inte minst för dessa personer med lågt självförtroende och tillika låg grad av delaktighet är det viktigt att känna sig bekräftad och bli bemött på en nivå som upplevs som anpassad och seriös. I detta avseende ser vi i Lingus omedelbara pedagogiska vinster.

Lingus kan vidare sägas utgöra ett kitt mellan kollektivt och individuellt lärande. Ett arbetsområde gruppen ägnat sig åt, blir till Lingusövningar. Då alla elever inte har samma svårigheter, tränar var och en på det han/hon har mest nytta av. En ytterligare vinst är att läraren kan ägna sig mer åt andra moment i språkundervisningen och mindre åt att repetera. " 

Du kan hämta och läsa hela slutrapporten, Klicka här

Utveckling av övningsmaterial i franska vid Luleå tekniska universitet. Topp

I mitten av denna vårtermin fick franskan en summa pengar för att vidareutveckla två kurser; en för nybörjare och en på nivån som ligger mellan skola och universitet. Pengarna fick inte användas för att utöka den lärarledda undervisningstiden. Eftersom vi här på universitetet har tillgång till Lingus var valet av utvecklingsarbete lätt. Jag samarbetar med en tekniker (Mauritz Danielsson) och en fransyska (Françoise Lundberg). Målet med detta dataprogram är att studenten i egen takt ska kunna uppöva sin förmåga att förstå talad franska och att fila på sitt eget uttal, utöka sin vokabulär och nöta in grammatiska mönster. Den muntliga aspekten är viktig: dataprogrammet ska inte vara ett sofistikerat sätt att ersätta penna och papper. Allt utgår från ett antal egenproducerade texter. Dessa texter ligger till grund för en rad övningar. Tanken är att texten ska genomarbetas på så många sätt att den till sist blir studentens egen kunskap: muntligt, skriftligt, och vokabulärt. 

Tillvägagångssätt: 

 1. Hörövning med efterföljande påståenden som ska besvaras vrai/faux. (Studenten kan därefter också välja att jobba med texten framför sig)

2. Samma text är underlag för uttalsövning.

3. Så kommer en dictée på samma text.

4. Ordkkunskapen testas med en lucktext (samma text)

5. Slutligen kommer ett batteri med grammatikövningar som bara löst fogas till varje text. Övningarna är av typ transformationsövningar. Ett mönsterexempel ligger inlagt dvs stimuli - respons. Studenten får en muntlig stimuli och producerar sedan i skrift sitt svar. Efter korrekt svar får studenten även höra svaret muntligt. 

Det här "paketet" ska läggas in efter halva terminen och studenten jobbar individuellt i egen takt. Jag finns tillgänglig för handledning. Innan den reguljära undervisningen åter tar vid måste studenten klara en tenta som direkt ska avspegla innehållet i dataprogrammet. Vid misslyckande får studenten gå tillbaka till dataprogrammet och jobba vidare tills lyckad tenta uppnås.

Ja, det blev mycket text fast jag har försökt att fatta mig kort. Det finns mycket mer att förtälja. Slutligen vill jag säga att Lingus är ett program som det är mycket lätt att arbeta med även för en inbiten dataskeptiker. Det ska bli intressant att höra studenternas utvärderingar efter kursens slut. Jag är fullt medveten om att detta är ett försök som säkerligen måste korrigeras både här och där. Det är bara en start.

Elisabet Falk 

Franska och spanska

Institutionen för Språk och litteratur

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

 

Ny Lingusversion lanserad. Topp

Version 2.23 har nu levererats under några månader med god respons. Förbättrade och förenklade ljudinspelningsrutiner, flera ljudfunktioner (bland annat ljud till knappar), en snyggare flervalsövning, snyggare bakgrundstexter, möjlighet att fylla upp bakgrunden med en bild, förbättrad Ftp-överföring via Internet samt bättre möjligheter att själv reparera fel som kan uppstå i Lingus filsystem. Lingus anpassar sig nu också till om det är Me eller 2000 så att inte hela skärmen utnyttjas.

Flyttning till Skärhamn Topp

I april flyttade Larson Education från Lerum till Skärhamn på Tjörn. Klicka här för att se våra nya adresser. Flyttningen gick bra men det har tagit lite tid att få upp full kapacitet igen. Skärhamn ligger lite sämre till vad det gäller den fysiska tillgängligheten (det tar c:a en timme att ta sig till eller från Göteborg och antalet förbindelser med allmänna kommunikationer är mycket färre) men har man väl kommit hit så är närheten till havet inspirerande. Genom tillgång till bredband har tillgängligheten via Internet förbättrats.

Från nyhetsbrev 2002-02-13 

Distansutbildning för sjöbefäl Topp

I samarbete med Folkuniversitetet i Göteborg kör vi nu igång ett pilotprojekt med individuell distansutbildning för fartygsbefäl via Internet. Materialet produceras i land och kan via ftp hämtas ner till fartyget. Systemet bygger på NetLing och hämtning av nytt material sker på initiativ av eleven. Hämtade övningar kan köras lokalt utan kontakt med Internet.

Skrivhjälpmedel för dyslektiker Topp

På uppdrag av AMS utvecklar vi ett program som skall underlätta för exempelvis dyslektiker vid arbete med texter. Metodutvecklingen har utförts av Sheri Hunnicutt et al ,  Institutionen för Tal  Musik och Hörsel vid KTH och vårt uppdrag omfattar färdigställandet av en kommersiell produkt.

En första prototyp av programmet är klar och utprovas på Vingagymnasiet i Göteborg

Samarbete med Resurscentrum, ny typ av Distansutbildningslicens Topp

Lingus kommer att ingå som en del av den distansutbildningsplattform som www.ikt.nu tillhandahåller och kan knytas till övningar på Resurscentrum.

Resurscentrums grundidé är att deltagarna byter övningsmaterial via Internet. En Linguslicens enligt detta koncept omfattar en lärarlicens för Lingus med författardel och uppföljningsdel samt fem elevlicenser (kan utökas). Licensen innebär att övningarna som produceras är knutna till Resurscentrums Internetserver och skall ingå i ett bibliotek av övningar som blir tillgängligt för andra användare knutna till Centrat.

Lingus Users' Network under bildandeTopp

Ett från Larson Education fristående pedagogiskt nätverk för utbyte av erfarenheter kring hur man på bästa sätt använder Lingus i sin utbildning är under bildade. Roland Burman arbetar på ett förslag till utformning av nätverkets inrikting och metoder, och verksamheten beräknas komma igång under april. Om du har synpunkter eller vill vara med, ta kontakt med Roland på roland.burman@bredband.net.

Topp

 

Från tidigare nyhetsbrev

 

2001-12-10 Hemsida mot Ericsson Microwave för beställning av Lingusbaserade läromedel

Tillsammans med Folkuniversitetet har vi utvecklat ett specialläromedel för Ericsson Microwave. För att anställda även på ett enkelt sätt skall kunna få tillgång till de utmärkta färdiga läromedlen har vi organiserat en hemsida direkt riktad till EMW-anställda med information och möjlighet att beställa direkt.

 

Topp

 

2001-12-10 Uppdrag från AMS att utveckla skrivhjälpmedel för dyslektiker

Larson Education har av AMS fått i uppdrag att slutföra ett projekt med ordprediktion. Metodutvecklingen har utförts av Sheri Hunnicutt et al ,  Institutionen för Tal  Musik och Hörsel vid KTH och vårt uppdrag omfattar färdigställandet av en kommersiell produkt.

 

Topp

2001-12-10 Nytt demomaterial med samtliga förlagsprodukter

Vi har nu tagit fram ett nytt demomaterial med ett urval av övningar ur samtliga Lingusbaserade förlagsprodukter i engelska, tyska, franska, italienska, norska och svenska. Om du abonnerar på vårt nyhetsbrev så kan du få en kod så att du kan ladda ner program och övningsmaterial från vår hemsida. Det är också möjligt att få en cd skickad per brev mot ersättning av kopieringskostnaden 100kr plus moms.

Cdrom-skivan kan läggas in i skolans nätverk om skolan har Lingus version 2.22 eller senare. En cdromskiva levereras gratis till de skolor som har serviceavtal. 

 

Topp

 

2001-12-10 Komvux Lund nominerat till kvalitetsutmärkelse 

Komvux Lund har nominerats till kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2001, http://www.skolverket.se/studier/sprak/label/komvuxlund.shtml

Komvux i Lund får dock inget pris med enda motivering att juryn inte kan göra reklam för ett kommersiellt datorprogram som Lingus. Vi tycker att denna motivering är märklig. Om man med hjälp av en kommersiell produkt kan åstadkomma en kostnadseffektiv utbildning och en för lärare och elever stimulerande inlärningsmiljö är det i högsta grad i skattebetalarnas, elevernas och lärarnas intresse att dessa möjligheter utnyttjas och att detta inte motarbetas av skolverket.

 

Topp

 

2001-10-15 Ramavtal tecknat med Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är sedan länge en avancerad användare av Lingus. Ett ramavtal har tecknats mellan Larson Education och Folkuniversitetet, som innebär att samarbetet med integrationen av Lingus i olika pedagogiska sammanhang intensifieras och formaliseras.

 

Topp

 

2001-10-05 Inbjudan från Österrike om att delta i EU-projekt (MINERVA) i distansutbildning.

Som en följd av de kontakter vi fick vid den utbildning vi genomförde i Linz i våras har vi fått en inbjudan att ingå i ett konsortium som avser lämna in en ansökan om bidrag att genomföra ett MINERVA-projekt (del av SOKRATES-programmet) med syfte att utveckla metodik och system i distansutbildning via satellit. Åtta länder är tänkta att deltaga, varav fyra kandidatländer.

Topp

2001-10-05 Ny variant av kopieringsskydd kräver bara en kod (nyckel) per nätverk

Ett problem med vet gamla kopieringsskyddet för licenser för ett begränsat antal licenser för en skola är att det krävdes en kodnyckel per elevdator (licens). Ett nytt system har nu införts, som innebär att det bara krävs en nyckel per nätverk. Det nya systemet skall också klara av att elevdatorerna resas och installeras om utan att någon ny kod behövs. 

Topp

2001-10-05 Ny variant av Lingus, (Cdrom Enhancer) lanceras

Linguascope är en viktig del av Lingus-systemet. Många cdrom-skivor har dock pressats innan denna del var utvecklad. Detta gäller till exempel samtliga läromedel från Ekelunds förlag. Genom "Lingus Cdrom Enhancer" är det nu möjligt att kombinera övningsmaterialet på den gamla cdrom-skivan med ett nytt 32-bitars-program och därigenom få in de nya funktionerna. Läs mer

Topp

2001-10-05 Lingus klarar nu av att köras även under polsk Windows

Lingus används en del utomlands, bland annat finns det ett antal personer i Polen som behöver lära sig norska med Klar for Norge-modulerna. Vissa problem att köra Lingus under en polsk Windows har nu lösts.

 

Topp

2001-09-19 Distansutbildningen i franskt uttal vid Högskolan i Borås i full gång igen

Karl-Anders Arvidsson producerade under förra  våren och sommaren en cdrom-skiva med uttalsmaterial i franska. Den användes med framgång vid distansutbildning under förra hösten. Nu startar en ny kurs.  Läs mer

Topp

2001-09-12 Intensivträning i svenska för utbytesstudenter på Mitthögskolan stor framgång.

I maj anskaffade Mitthögskolan ett antal Lingus-licenser. Under sommaren har Hans Åhl producerat ett digert träningsmaterial och  under augusti genomförde han  en central treveckors intensivutbildning i svenska för utbytesstudenter från många olika länder. Vid denna stod Lingusövningarna i  centrum. Kursen har mottagits mycket entusiastiskt av deltagarna, som har varit svår att få att lämna datasalen på kvällarna.

Under produktionen av övningsmaterial har ett nära samarbete mellan Hans Åhl och Larson Education lett till att en rad större och mindre förbättringar av Lingus. Hans stora erfarenhet av datorer i undervisningen, höga ambitionsnivå och önskan att verkligen testa alla möjligheter i systemet har lett till ett lyft för Lingus. En hel del nya funktioner som den i Lingus inbyggda webbläsaren (BrowsLing), Mp3-konverteraren, avancerade författarfunktioner (Plusling), avancerad resultatuppföljning med tester (TrackLing), morfologisk analys (GramLing) är funktioner som de flesta Lingusanvändare ännu  inte insett nyttan har nu blivit väl genomtestade. Vi är mycket glada över samarbetet och ser fram emot fortsättningen. Läs mer om olika moduler i Lingus.

Vi återkommer med mer information om Mitthögskoleprojektet framöver.

Topp

2001-08-29 Den fjärde och sista delen i Klar for Norge serien klar.  Framgången för dessa läromedel i norska som andraspråk fortsätter.

Klar for Norge 1 som blev klar i maj i förra året har fått en mycket bra spridning i Norge både som skollicenser och som enanvändarlicenser. Vårt samarbete med förlaget Fag og Kultur i Oslo, som är en ledande läromedelsproducent i norska som andraspråk, har utvecklats mycket positivt.

Sedan dess har Klar for Norge 2 och 3 blivit klara och har även den fått ett gott mottagande. Nu är Klar for Norge 4 klar. Förlaget har producerat cdrom-skivorna i  egen regi, och vi gläder oss mycket åt att det har fallit så väl ut.

Projektet som vi ser som mycket framgångsrikt har innehållit flera väsentliga framsteg, bland annat är det det första samarbetet med en utländskt förlag. Det har också inneburit att Lingus norska version är helt komplett. Det har också varit en test av författarverktyget, som vi tycker fallit mycket väl ut. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Fag og Kultur kunna leverera cdrom-skivor och system till norska skolor. Läs mer.

Topp

2001-07-06 Specialläromedel för Ericsson Microwave klart. 

Ericsson Microwave har bestämt sig för att låta Folkuniversitetet i samarbete med Larson Education ta fram ett specialanpassat Lingus-läromedel. Genom att basera språkövningar på företagsinformation, produktblad, manualer och annat material vars innehåll medarbetare ändå bör känna till erhålls en bättre motivation och en synergi mellan fakta- och språkinlärning.

Läromedlet är nu klart och användningen vid självständig träning och kombinerat med konventionella lektioner startar efter semestern.

Topp

2001-04-26 Lingus-utbildning i Österrike genomförd.

Vi har på uppdrag av det österrikiska utbildningsdepartementet att genomfört ett tredagarsseminarium i Lingus-systemet för representanter för institut för lärarutbildning runt om i Österrike. Seminariet ägde rum i Linz 18-20 april med 17 deltagare. Efter att grundligt gått igenom de olika delarna i Lingus diskuterade olika intressanta användningar i Österrike, DaZ (Tyska som andraspråk), språkträning för utbytesstudenter, pedagogiska metodstudier, minoritetsspråk. Seminariet blev också ett mycket bra eldprov för den tyska versionen av Lingus.

Topp

2001-04-02  2001-04-02 Andra steget i samarbetet med företaget Woj Text inom grammatikanalys - Betaversion av GramLing testas.

Läs om GramLing här

Topp

2001-03-28 Svenskt uttal - Vokaler och konsonanter, nytt läromedel i svenska från Folkuniversitetets förlag klar

Svenskt uttal är ett nytt läromedel i svenska för SFI och Sv2-utbildningar. Det har utvecklats av Roland Burman som under flera år använt Lingus i sin utbildning på Komvux i Enköping, (numera Edda-skolan i Uppsala). Det har således utvecklats under kontinuerlig testning av hans elever. Folkuniversitetets förlag har sedan producerat den slutliga cdromskivan. Med denna produkt befäster Lingus sin position som ledande system för uttalsträning i svenska.

En demo-cd finns också producerad. Läs mer

Topp

2001-13-25 Ny version av Så ska det låta klar från Bilda Förlag.

Så ska det låta är ett läromedel som på ett avgörande sätt hjälpt till att introducera datorstödd uttalsträning i SFI och Sv2-utbildningen, en resurs som man idag knappast skulle kunna klara sig utan. Den nya upplagan bygger på Lingus32 och innehåller därmed en hel del nya och förbättrade funktioner. Även innehållet är genomgånget och reviderat. Läs mer om Så ska det låta 

Länk till sammanställning av läromedel i svenska

2001-03-14 Ny version av Lingus, 2.19 med bland annat egen knapp för Linguascope och modifierat länksystem.

Linguascope, uttalsanalys för prosodi, har tidigare kanske varit lite svår att nå. Det har nu fått en egen knapp i ljudpanelen, den lilla knappen med en blå och en röd kurva i bilden.

En annan sak som underlättar lite när man är ny användare av Lingus är, att om man enbart klickar på mikrofonen då man vill göra en inspelning (man måste hålla den nere hela tiden medan man spelar in) så får man ett meddelande om vad man gjort för fel

Den nya versionens länksystem är annorlunda. I stället för att länka till en övning via dess registreringsnummer  så länkar man till ett bokmärke, som man lagt in i övningen. Fördelen är att man inte behöver justera länksystemet då man redigerar innehållsregistret.

Topp

2001-03-02 Primo Corso, nytt läromedel i italienska från Folkuniversitetets förlag klart för leverans

Ytterligare ett språk finns nu tillgängligt i Lingus. Primo Corso är ett läromedel på gymnasial nivå men naturligtvis även intressant för självstudier. Se sammanställning

Topp

2000-11-27 Dags att uppgradera till Lingus32

Under hösten har vi specialpris för uppdateringar från Lingus-16-bitars till Lingus-32, 25%. Efter Nyår kommer priset att vara 40% av nypriset för Lingus-32.

Vi inför också möjlighet att teckna service- och supportavtal med oss. Detta ger bland annat rätt till löpande uppgraderingar, support via e-mail och vissa rabatter. Fram till årsskiftet gäller att alla har rätt att utnyttja dessa tjänster gratis. Läs mer

Topp

2000-11-13 Sonoscope för analys av ljud, bland annat igenkänning av vokaler, klar i ny helt omarbetad version.

Sonoscope är ett system för analys av individuella ljud, till skillnad från Linguascope som analyserar prosodi i hela meningar eller uttryck. Ett av huvudsyftena med Sonoscope är att känna igen olika vokaler för användning i uttalsträningen. En ny version av Sonoscope är nu klar. Förutom att själva vokaligenkänningen förbättrats avsevärt har en del nya funktioner tillkommit.

Läs mer om Sonoscope

Topp

Länk till Klar for Norge

Topp

2000-10-23 Gleerups Förlags uttalsstöd för Stepping Stone klart för tryckning.

Vi är mycket glada över att även Gleerups Förlag nu finns bland våra samarbetspartners. Den första produkten är nu klar för tryckning. Det är ett uttalsträningsmaterial som stöd för Stepping Stone, ett läromedel på grundläggande nivå i engelska för vuxna.

Läromedel i engelska/Gleerups förlag

Topp

2000-10-01 Lingus finns nu i versioner i andra språk. Översättningarna täcker text på knappar, kortare och längre hjälptexter samt manualer.

Text på knappar, kortare och längre hjälptexter samt manualer finns nu översatta till norska, engelska och tyska. Det kommer att vara möjligt att byta version beroende på vem man loggar in som och vilket läromedel man vill arbeta med. Flerspråkigheten täcker även författardelen.

Topp

2000-09-07  Resultatuppföljningen i Lingus helt omarbetad och utvidgad.

I samband med de två presentationer av Lingus som gjordes vid InSTiL-2000 och EuroCALL-2000 har resultatuppföljningen i Lingus helt arbetats om och utvidgats. Det är nu möjligt att följa varje elevs arbete och framsteg på ett enklare och mer detaljerat sätt. Detta kan användas både som testinstrument och som diagnosinstrument.

Topp

2000-08-22 Bilda Förlag klart med Sound English, Uttalsträning för vuxna.

Bilda Förlags Lingusbaserade cdrom Sound English! För ett bättre och säkrare uttal är nu klar för pressning. Inläggning av materialet i Lingus har skett helt i förlagets regi och huvudansvarig har varit Elisabet Helldorff. Inom någon vecka kommer en demo att kunna hämtas hem från förlagets hemsida.

Denna produkt fyller ett viktigt behov eftersom det finns ett stort antal vuxna, både svenskar och invandrare, som aldrig fått tillfälle att öva uttal på ett effektivt sätt. Den nya cdrom-skivan kompletterar Studentlitteraturs och David Isitts Förbättra ditt engelska uttal, som är lite mer riktat till akademiker. Läromedel i engelska.

Topp

 

2000-05-08 Ny version av Lingus, WebLing klar för testbruk.

Lingus Webling är en ny specialversion av Lingus som fungerar som plug-in-modul till din webbläsare ungefär som Real Audio.  Detta gör det möjligt att lägga en Lingusövning på en webbsida och genom att klicka på en sådan hämta ner övningen och starta Lingus Webling.

Läs om Lingus i distansutbildningen

Ladda ner demo av WebLing

Topp