Datorbaserad uttalsträning

Sammandrag av ett föredrag som hölls vid INVA-konferensen den 23-24 mars 2000

 

Författare: Håkan Larsson, Larson Education och Inger Ardizzone, Bilda Förlag

 • Allmänt om uttalsträning och Lingus
 • Så ska det låta
 • Så sjunger svenskarna
 •  

  Uttalet har en fundamental betydelse för en invandrares integrering i sitt nya hemland, hans möjlighet att få anställning osv. Uttalet är också en färdighet som är svår att träna. Datorbaserade hjälpmedel är en självklar ingrediens i ett kostnadseffektivt utbildningssystem.

  Att kommunicera via talet är en oerhört sofistikerad process. När vi talar på vårt modersmål behöver vi inte tänka på hur vi spänner stämbanden, håller tungan och läpparna osv. för att få fram vårt budskap. Vår sinnesstämning och engagemang påverkar automatiskt vårt sätt att tala utan att vi är medvetna om det. Som lyssnare tar vi emot en komplicerad ljudbild och omvandlar den till logiska budskap men också till signaler om talarens sinnesstämning, sociala och regionala bakgrund osv. Många av de processer som tillsammans möjliggör denna kommunikation pågår i det undermedvetna. Dessa processer kan fungera som filter som bara släpper fram en förenklad bild till de medvetna tankarna. Dessa filter är dock olika för olika språk, vilket till exempel leder till att en spansktalande person har svårt att skilja på b och v, eftersom hans filter är upplärt att ge dessa ljud samma betydelse. Att lära sig tala ett nytt språk innehåller även en omprogrammering av det undermedvetna. Detta är en inte helt okomplicerad historia bland annat eftersom en del av dessa processer ingår i ens bild av ens egen personlighet som man inte utan visst inre motstånd är beredd att ändra på.

  Att träna uttal omfattar således en inträning av nya tankeprocesser som av hastighetsskäl måste löpa i det undermedvetna. Det är en mycket tidskrävande inlärning och alla resurser är välkomna som underlättar och motiverar. Datorn är i denna situation ett självklart hjälpmedel som på ett neutralt och outtröttligt och mycket kostnadseffektivt sätt kan komplettera andra resurser. Datorn hanterar upp- och inspelning av ljud på ett enkelt sätt så att eleven kan lyssna så många gånger som krävs och säga efter gång på gång. Datorn kan också visualisera ljudet och påvisa skillnader mellan det förinspelade ljudet och elevens eget ljud, en förutsättning för att eleven skall bli varse en skillnad han inte vid första lyssnandet uppmärksammade.

  Lingus är ett generellt verktyg för språkinlärning med stor vikt lagd vid verktyg för uttalsträning och uttalsanalys. Det hittills viktigaste verktyget inom detta område kallas Linguascope och används i första för prosoditräning. Ett annat vektyg under utveckling är Sonoscope som möjliggör analys av enstaka ljud, i första steget långa vokaler. Inom Lingussystemet har Bilda Förlag utvecklat två mycket olika läromedel i Svenska som andraspråk, Så ska det låta och Så sjunger svenskarna.

  Så ska det låta

  Varför uttalsträning?

  En person med dåligt svenskt uttal anses kunna svenska dåligt även om övriga kunskaper i svenska kanske är utmärkta. Om svenskan uttalas annorlunda och ovant blir det jobbigt och tröttsamt att lyssna på. Det uppstår också missförstånd om uttalet är dåligt. Det kan gälla enstaka ord eller små detaljer i prosodin som signalerar attityder och känslor.

  Om man förbättrar sitt svenska uttal, kommer kommunikationen att flyta lättare!

  Stimulerande språkinlärning på multimedia!

  Så ska det låta är ett heltäckande läromedel i svenskt uttal. En av de viktigaste delarna i svensk språkinlärning. Lämpligt för sfi-nivå och uppåt.

  Här finns en genomgång av svenska språkets uttalsregler och tips på hur man gör för att uttala enskilda ljud och prosodiska företeelser: betoning, språkmelodi och språkflyt. Man övar de allra viktigaste delarna i talspråket för att kommunikationen ska flyta obehindrat. Kort sagt: hur man "låter svensk".

  Så ska det låta inleds med en muntlig diagnos som kartlägger elevernas uttalsstatus. Utifrån diagnosen arbetar eleverna med just de uttalsmoment som de har behov av. Arbetet är till stor del individuellt och självständigt. Man imiterar en intalad röst, spelar upp, jämför och repeterar via datorns mikrofon och högtalare. Som hjälp vid imitationen finns också Linguascope, som via kurvor på dataskärmen visar det egna uttalets accent gentemot modellröstens.

  Så ska det låta finns också som arbetsbok. Den kan användas som handledning för läraren och för elever som arbetar med programmet, men också som lärobok för elever med lärarledd undervisning utan dator.

  Catarina Littman är författare till Så ska det låta. Hon har lång erfarenhet som lärare i svenska som andraspråk och har haft många specialkurser i uttal.

   

  Så sjunger svenskarna

  Interaktiv sång- och uttalsträning

  En sång är ofta det första man lär sig på ett främmande språk. Kan man en sång, har man i själva verket lärt sig tre saker på en gång: melodin, texten och uttalet.

  Så sjunger svenskarna presenterar ett urval av de mest älskade och sjungna svenska sångerna. Sånger som svenskar sjunger till vardags och fest, i skolan och på fritiden, genom årstidernas och naturens växlingar.

  Vi har tagit fram ett flexibelt arbetsmaterial för enskilt bruk, skolnätverk eller klassrumsundervisning som på ett lustfyllt sätt tränar in melodi text och uttal.

  Skärmsidorna visar sångtexten. Man kan lyssna på hela sången eller versrad för versrad, spela in sin egen röst och lyssna och jämföra. Man kan också göra diktamensövning genom att skriva in texten i tomma rutor medan man lyssnar. Ikoner informerar om textförfattaren, kompositören och visan.

  Som bas för våra cd-romskivor använder vi Lingus från Larson Education, där stimulerande, interaktiva uttalsövningar varvas med faktakunskap på ett lätthanterligt sätt.

  Programmen körs på PC under Windows 3.1, 3.11 95/98 eller NT. Man behöver cd-romläsare, ljudkort, högtalare eller head-set (hörlurar och mikrofon).

  Så sjunger svenskarna finns också som A4-mapp med cd, texthäfte med sångtexter och faktablad som presenterar textförfattaren, kompositören och visan. Extra sånghäften för klassrumsundervisning går att köpa.

   

  Besök vår monter på Inva-dagarna eller ring Bilda Förlag (Inger Ardizzone, tel 08-709 04 07) för mer information.