Lingus Användning i distansutbildning                ENGLISH VERSION

Allmänt

IT-baserad distansutbildning kan bedrivas enligt flera olika modeller.

En del system lägger huvudvikten på att med hjälp av kommunikationskanaler som videokonferenser, andra konferenssystem, e-mail osv flytta ut skolans och klassrummets funktioner på distans (nätet).

Andra system bygger på hemsidor som förbereds (programmeras) för att sedan fungera utan inblandning av lärare. Som komplement till IT-delen finns konventionella läromedel och elevens eget arbete.

Lingus främsta uppgift i distansutbildning är att stödja och stimulera eleven i hans/hennes eget arbete och i själva inlärningsprocessen. Till skillnad från andra ämnen där förståelse och överblick är av central betydelse består språkinlärning till stor del av färdighetsträning, en tröttsam och tråkig verksamhet (om man inte använder Lingus). Lingus är därför en viktig komponent i varje distansutbildning i språk. Genom nya komponenter i systemet kan man nå en integrering mellan självstudiedelen i Lingus och resten av systemet.

Lingus är ett mycket använt och väl beprövat system för språkutbildning i skolan och vid självstudier. Genom utveckling av nya komponenter är Lingus nu även ett mycket kraftfull system för IT-baserad distansutbildning i framför allt - men inte uteslutande - språk.

Top

Fördelar

Elevens övande.
 

Lingus är en väl beprövad och erkänt lättanvänd arbetsplats för eleven. Han kan öva alla färdigheter där datorn är ett bra verktyg. Av speciell vikt är möjligheterna att träna uttal. Datorn används här för att analysera och visualisera elevens uttal i förhållande till det önskade uttalet. Med hjälp av ett analysverktyg studeras prosodi (intonation, takt, betoning) samt tonande tonlösa ljud. Med ett annat verktyg (under utveckling) studeras olika enskilda ljud, framför allt vokalljud. Hörförståelse, läsförståelse, stavning, grammatik, ordkunskap och faktakunskap är andra färdigheter eleven kan träna.

Tillbaka

Färdiga läromedel för Lingus
 

Det finns ett tjugotal cdrom-skivor med övningsmaterial från olika läromedelsförlag. En del av dessa läromedel är gjorda för att användas tillsammans med en tillhörande textbok medan andra är självständiga träningsmaterial. Studentlitteratur, Bilda Förlag, Ekelunds Förlag, Natur och Kultur, Utbildningsradions Förlag, Akademiförlaget Corona, Kursverksamhetens förlag samt norska Fag og Kultur har cdrom-skivor för Lingus i Svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska och italienska och norska.

Till läromedelsförteckning

Tillbaka

Författarverktyg för att utveckla eget material

Författarverktyg för att utveckla eget material. Om det färdiga materialet inte passar eller måste kompletteras finns ett avancerat men ändå lättanvänt verktyg för att utveckla eget material. Det är utvecklat för att användas av språklärare utan speciell programmeringsvana.

Genom ett system av länkar (referenser) kan läraren hjälpa varje elev individuellt eller gruppvis att hitta de övningar som han anser skulle göra mest nytta.

Tillbaka

Speciella verktyg för distansutbildning

Tillbaka

Lingus som plug-in till webbläsaren

En ny version av Lingus, Lingus WebLing gör det möjligt att lägga ut kompletta övningar på en websida. Om eleven har hämtat ner Lingus WebLing (på samma sätt som hämtar ner exemplevis Real Audio) så startar eleven övningen genom att klicka på länken på websidan och får alla funktioner som finns i Lingus med bland annat uttalsanalys.

Ladda hem demo

Tillbaka

Nyhet: Tidsbegränsade licenser

En ny typ av Lingus-licenser har införts. Programmet som säljs under en sådan licens kontrollerar vid uppstart att användaren och hans dator finns med på en lista över godkända användare som finns på Larson Educations eller utbildarens hemsida. Om namnet saknas startar inte programmet.

Efter att utbildningen avslutats kan elevens namn strykas och programmet slutar att fungera. Detta gör det möjligt att ge tidsbegränsade (billigare) licenser och att ha ett förenklat distributionsförfarande där eleven gratis tankar ner programmet.

Övningsmaterialet kan distribueras oberoende av programmet via cdrom eller via Internet (Netling eller WebLing).

Tillbaka