Lingus Användning för skolor/utbildare

Kostnadseffektivt

Lingus är inte en kostnad utan en investering. Hur lönsam den är beror på hur du använder den. Förtjänsten kommer genom en högre kvalitet i utbildningen.

Flexibelt

Olika sätt att utnyttja Lingus

Som ett språklab
I sin enklaste form fungerar Lingus som ett avancerat språklaboratorium. En funktion som tidigare saknats är möjligheten för läraren att direkt gå in och lyssna på elevens uttal och att direkt rätta till fel. Denna funktion kommer att finnas inom kort. Dessutom finns alla funktioner som används vid självstudierna och på distans. På grund av den snabba dataöverföringen behöver eleverna inte ha några cdrom-skivor utan kan hämta allt material från en server. Detta material kan antingen vara nerkopierat från en cdrom-skiva med färdigt material eller material som lärarna själva utvecklar. Möjligheten att avlasta lärarna rättandet av tester, att fånga upp elevens synpunkter och att göra individuella studieplaner skulle kunna på ett radikalt sätt förbättra situationen i skolan.

Topp

Som ett test- och kvalitetsmätningsinstrument.

I Lingus finns resurser att sammanställa ett test, att automatiskt distribuera det, samla in och kontrollera elevens svar och sammanställa resultatet. Lokala nätverk, intranet eller Internet kan användas. Testmöjligheten ger eleven en chans att få en diagnos på sin förmåga, lärare kan reducera tid som läggs mer på rutinarbete och skolan får ett instrument  för kvalitetsmätning.

För elevens eget arbete
En cdrom-skiva och en bok erbjuder helt nya möjligheter till ett effektivt självstudium. Grammatik och ordkunskap tränas in på ett roligt sätt. Uttalet tränas bland annat med Linguascope. Kan användas av elever som är sjuka under längre tid eller av annan anledning behöver eller vill förstärka sina kunskaper i något avseende. Detta kan organiseras så att det görs hemma eller i skolan.

På distans
Även här är de färdiga cdrom-skivorna en naturlig utgångspunkt. Detta kan kombineras med kommunikation på konventionellt sätt med brev, telefon och telefax eller med IT-baserade system typ e-post, World Wide Web, ICQ, diskussionsgrupper, gruppvarusystem eller med det till Lingus hörande Internet-baserade systemet Netling. Via detta kan övningar och tester distribueras, studieresultat överföras och sammanställas och stöd och uppmuntran lämnas till eleverna.

Topp

Att använda Lingus för annat än språk.
En del typer av övningar i Lingus är typiska språkövningar, exempelvis diktamen/uttal medan andra typer är mycket användbara även inom andra ämnesområden. Till sådana övningar hör bildövningar, flytta-övningar, kombinera-övningar och flervalsövningar. Dessa övningstyper tillsammans med de statistik och kontrollfunktioner som beskrivits ovan gör Lingus till ett mycket kvalificerat test- och övningsprogram även i många andra ämnen, exempelvis geografi, historia, samhällskunskap m.m.